2019 in cijfers


Aanvragen

Gedurende het hele jaar was het aantal aanvragen hoog. In totaal ontving het Schadefonds 9.251 aanvragen, waarvan 8.909 nieuwe aanvragen,137 herzieningsverzoeken en 205 aanvullende aanvragen. De sterke stijging van het aantal aanvragen schrijft het Schadefonds toe aan de toenemende aandacht voor slachtoffers. Wanneer slachtoffers bijvoorbeeld aangifte doen bij de politie, ontvangen zij standaard de verklaring van rechten van het slachtoffer. Daarnaast vond in de advocatuur een uitbreiding van de kosteloze toevoeging plaats. Ook heeft Slachtofferhulp Nederland haar digitale ondersteuning uitgebreid.

Beslissingen

Elke aanvraag die het Schadefonds in behandeling neemt, leidt tot een beslissing. In 2019 zijn er 7.576 aanvragen behandeld. Daarnaast werden er 1.032 beslissingen genomen over verrekeningen. Het totale aantal beslissingen is daarmee 8.608.

Doorlooptijden

Het Schadefonds heeft per aanvraag een aantal weken nodig om deze af te handelen. De maximale wettelijke termijn daarvoor is 26 weken. Omdat het Schadefonds aanvragen graag sneller afhandelt, is er een interne doelstelling van gemiddeld 12 weken doorlooptijd per aanvraag.

In 2019 betrof de gemiddelde doorlooptijd 12 weken, tegenover 10 weken in 2018. De stijging van de gemiddelde doorlooptijd heeft vooral te maken met de sterke toename van het aantal aanvragen. Dit vroeg om aanpassingen in het werkproces. Vanwege de hoge werkvoorraad verwacht het Schadefonds dat de doorlooptijd in 2020 verder zal oplopen. Alles zal in het werk worden gesteld om aanvragen binnen de maximale termijn van 26 weken te behandelen.

Uitgekeerde bedragen

In 2019 werd er 20,2 miljoen euro uitgekeerd. Het gemiddelde uitkeringsbedrag was met 3.993 euro vrijwel gelijk aan het bedrag dat in eerdere jaren werd uitgekeerd.

Ontvangsten CJIB 2019 € 1.100.860

Er vinden regelmatig verrekeningen plaats via het CJIB. Dit gebeurt wanneer het slachtoffer, na een tegemoetkoming van het Schadefonds, de schade alsnog kan verhalen op de verzekering of dader. In 2019 gebeurde dit 1.132 keer. In totaal ontving het Schadefonds ruim 1 miljoen euro via het CJIB.

Bureaukosten 2019 € 7.508.842

De bureaukosten van het Schadefonds bedroegen in 2019 7,5 miljoen euro. In 2018 was dit 6,7 miljoen euro. Redenen voor de extra kosten zijn het toenemende aantal aanvragen en de stijging in personeelskosten. Zo stegen in 2019 de cao-lonen.

Klachten

Het Schadefonds heeft het afgelopen jaar 22 klachten ontvangen. Klachten gingen onder andere over bejegening door medewerkers en de snelheid van de behandeling.

Bij klachten doet het Schadefonds navraag bij zowel de melder als de betrokken medewerker(s). Daarna volgt binnen zes weken een beslissing. In 2019 werden 4 klachten als terecht (gegrond) beoordeeld. Daarnaast waren er 3 klachten deels terecht. In 13 gevallen oordeelde het Schadefonds dat de klacht onterecht was. Tot slot is er 1 klacht ingetrokken en is 1 klacht nog in behandeling.

In 2020 volgt een onderzoek naar de klanttevredenheid. De uitkomsten worden gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren.

Bezwaren

Wanneer aanvragers het niet eens zijn met de beslissing van het Schadefonds, kunnen zij een bezwaar indienen. In 2019 behandelde het Schadefonds 555 bezwaren. Aan 36% van de aanvragers die in bezwaar ging, werd alsnog een uitkering toegekend. Bij de meeste van die toekenningen (ruim 50%) was er nieuwe informatie beschikbaar. Soms kwamen er tijdens een hoorzitting nieuwe details naar voren over het misdrijf. Ook kwam het voor dat letsel na verloop van tijd ernstiger bleek dan eerder verondersteld.

Voorlichting

Het Schadefonds verzorgt regelmatig voorlichtingen, voornamelijk bij zijn ketenpartners. In 2019 gebeurde dat 90 keer. De medewerkers van ketenpartners staan vaak in nauw contact met slachtoffers van geweldsmisdrijven. Het is belangrijk dat deze medewerkers precies weten hoe en wanneer het Schadefonds kan worden ingeschakeld.

De meeste voorlichtingen vonden plaats bij de Nationale Politie. Zij organiseerden in 2019 regelmatig opleidingen over slachtofferrechten. Het Schadefonds kon daarbij aansluiten om voorlichting te geven over de mogelijkheid tot een financiële tegemoetkoming.

Aanvragen per misdrijfcategorie

Het Schadefonds ontving in 2019 de meeste aanvragen voor mishandeling (44%). De verdeling per misdaadcategorie is als volgt:

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven