Nieuw beleid

In 2019 zijn er meerdere wijzigingen geweest in het beleid van het Schadefonds. De reikwijdte van het Schadefonds werd uitgebreid naar Caribisch Nederland en het werd voor naasten mogelijk om een aanvraag in te dienen voor affectieschade. Hieronder staan alle veranderingen op een rij.

Geïmplementeerd: affectieschade

Sinds 1 januari 2019 kunnen niet alleen nabestaanden, maar ook naasten van slachtoffers aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming. Zij komen in aanmerking wanneer hun naaste slachtoffer is geworden van een geweldsmisdrijf met ernstig en blijvend letsel tot gevolg. Met verzekeraars is er veelvuldig overleg geweest over de onderlinge samenwerking. Over de consequenties van de nieuwe wetgeving vond overleg plaats met de twee lotgenotenorganisaties voor verkeersslachtoffers. Het nieuwe beleid is opgenomen in de beleidsbundel. Ook is er een nieuw aanvraagformulier opgesteld en zijn de communicatiemiddelen aangepast.

In 2019 ontving het Schadefonds 64 aanvragen voor affectieschade. 3 aanvragers ontvingen een toekenning en 47 aanvragers ontvingen een afwijzing. 14 aanvragen zijn nog in behandeling. Het grote aandeel afwijzingen is te verklaren vanuit het letsel van het slachtoffer. Vaak was dit letsel minder ernstig of van voorbijgaande aard.

Geïmplementeerd: Caribisch Nederland

Ook inwoners van Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen sinds 1 april 2019 gebruikmaken van het Schadefonds. In de maanden voorafgaand zijn vele werkzaamheden verricht om op die datum te kunnen starten. Daarnaast zijn er (digitale) aanvraagformulieren en werkinstructies ontwikkeld. Verder werden er diverse communicatiemiddelen ontworpen. Bijvoorbeeld een website, folder, poster en animatie. Hiervoor werkte het Schadefonds nauw samen met de afdeling Communicatie van de Rijksdienst Caribisch Nederland. In 2019 zijn er 53 aanvragen gedaan. Hierop volgden 28 toekenningen en 3 afwijzingen. De overige 22 aanvragen zijn nog in behandeling.

Overig beleid

Verlengd


Subsidieregeling overvallen

Het Schadefonds voert sinds enkele jaren de Subsidieregeling overvallen uit. Deze regeling is bedoeld voor slachtoffers van een overval met geweld. Zij kunnen een subsidie ontvangen voor het nemen van preventieve maatregelen tegen een nieuwe overval. De regeling is sinds 2019 ook van toepassing in Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba).

Na evaluatie van de regeling is besloten om deze per 1 juli 2019 met drie jaar te verlengen. Uit de evaluatie kwamen twee aanbevelingen naar voren: de regeling uitbreiden voor koeriers en het mogelijk maken om slachtoffers een voorschot te geven op de subsidie. Hierover vindt nog overleg plaats met de opdrachtgever.

In 2019 werden er voor de regeling 181 nieuwe aanvragen gedaan en 203 aanvragen behandeld. 75% van de aanvragen werd toegewezen.

Afgerond


Pilot Beoordelen aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel

Van 1 januari 2018 tot 1 januari 2019 vond de pilot 'Beoordelen aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel' plaats. Voor deze pilot behandelde een speciale subcommissie de aanvragen. De subcommissie bestond uit leden met deskundigheid op het gebied van mensenhandel. In totaal zijn er 81 aanvragen ingediend. Daarvan volgde op 41 aanvragen positief bericht en op 18 aanvragen negatief bericht. Daarnaast konden 18 aanvragen niet in behandeling worden genomen en werden 4 aanvragen ingetrokken.

Onderzoeksbureau Regioplan heeft de pilot met de betrokken partijen geëvalueerd. Hieruit bleek dat de subcommissie goed in staat was om tot een overeenstemmend oordeel te komen. De doelgroep met interesse in deze pilot bleek echter beperkt: de deskundigenberichten werden alleen door buitenlandse slachtoffers aangevraagd. Zij gebruikten het deskundigenoordeel veelal als ondersteuning voor verblijfsrechtelijke procedures. Hiermee bleek de reikwijdte van de pilot aanzienlijk beperkter dan vooraf beoogd.

Wijzigingen in de beleidsbundel en letsellijst

In 2019 zijn er diverse wijzigingen in de beleidsbundel en de letsellijst aangebracht. De meeste wijzigingen hielden verband met de invoering van de Wet affectieschade en de uitbreiding naar Caribisch Nederland. Ook waren er wijzigingen rondom psychisch letsel door waarneming, dood door schulddelicten, de kwaliteitseisen voor behandelaren van psychisch letsel, de beoordeling van psychisch letsel, letsels van de aangezichtsschedel, gebitsletsel, het vooronderstellen van letsel bij mensenhandel, de categorisering van mensenhandelzaken en de verwijzigingen naar artikel 6 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Bekijk alle wijzigingen hier.

Fact 2019


Aanvragen inzake aanslag

In 2019 is het draaiboek 'Rol Schadefonds na een aanslag' aangescherpt. Mocht er zich een aanslag voordoen, dan is het Schadefonds voorbereid om slachtoffers te informeren en aanvragen in behandeling te nemen. Ook heeft het Schadefonds de interne definitie van het begrip 'aanslag' aangepast.

De definitie luidt nu als volgt: Een misdrijf - al dan niet met een terroristisch oogmerk - waarbij één of meerdere onschuldige en willekeurige burgers slachtoffer zijn geworden en het misdrijf een grote impact heeft op de samenleving doordat, door de dreiging die uit is gegaan vanuit de dader, de burger het gevoel heeft kunnen hebben dat hij/zij net zo goed slachtoffer had kunnen zijn. Deze nieuwe definitie geldt per 1 januari 2020.

Naar aanleiding van de aanslag in een Utrechtse tram (18 maart 2019) heeft het Schadefonds meerdere aanvragen ontvangen en behandeld.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2020 Schadefonds Geweldsmisdrijven