2020 in cijfers

Aanvragen

Het aantal aanvragen was ook in 2020 hoog. Na een kortdurende daling in de eerste maanden van de coronacrisis, nam het aantal aanvragen vanaf juni weer toe. Over het hele jaar ontving het Schadefonds 9.565 aanvragen, 6% meer dan verwacht. Deze stijging houdt mogelijk verband met de toenemende politieke en maatschappelijke belangstelling voor het slachtofferbeleid. Ook de digitalisering kan een rol spelen; de drempel om digitaal een aanvraag in te dienen wordt daardoor steeds lager. De bezoekersaantallen op de website van het Schadefonds ondersteunen deze gedachte.

Beslissingen

Het Schadefonds neemt een beslissing op iedere aanvraag die binnenkomt. In 2020 nam het Schadefonds in totaal 11.433 beslissingen (waarvan 10.201 op basis van aanvragen). Het aantal beslissingen ligt daarmee hoger dan het aantal aanvragen. Deze extra productie houdt verband met het terugbrengen van de werkvoorraad. Meer informatie daarover volgt op pagina 4.

Doorlooptijden

Wettelijk gezien heeft het Schadefonds per aanvraag 26 weken de tijd om deze af te handelen. Intern hanteert het Schadefonds een doelstelling van gemiddeld 12 weken doorlooptijd per aanvraag. In 2020 heeft het Schadefonds de doorlooptijd teruggebracht van gemiddeld 17 weken (januari 2020) tot gemiddeld 8 weken (december 2020). Over het hele jaar bezien was de gemiddelde doorlooptijd 12 weken. Daarmee is de interne doelstelling behaald.

Uitgekeerde bedragen

In 2020 keerde het Schadefonds 27 miljoen euro uit. Dat is 6,8 miljoen euro meer dan in 2019. De voornaamste reden van deze stijging: we hebben meer openstaande aanvragen kunnen afhandelen. Daarnaast ontving het Schadefonds dit jaar meer aanvragen dan verwacht. Dat leidde tot meer uitkeringen. Het gemiddelde uitkeringsbedrag was vergelijkbaar met voorgaande jaren; 3.962 euro.

Ontvangsten CJIB € 1.364.501

Soms krijgt het slachtoffer, na een tegemoetkoming van het Schadefonds, alsnog een schadevergoeding van de dader. Het Schadefonds neemt dan een verrekeningsbeslissing. Daarna verrekent het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de nieuwe vergoeding met de eerdere tegemoetkoming van het Schadefonds. In 2020 vonden er 1.232 verrekeningen plaats. In totaal ontving het Schadefonds 1.364.501 euro van het CJIB.

Bureaukosten € 8.889.545

In 2020 bedroegen de bureaukosten van het Schadefonds 8.889.545 euro. Deze kosten vallen binnen het vastgestelde budget. Vanwege de voorbereiding op de uitvoering van de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg kreeg het Schadefonds in 2020 extra budget toegekend: 318.000 euro. Ook ontving het Schadefonds extra budget om nog openstaande aanvragen uit 2019 te behandelen.

Klachten

Het aantal klachten was in 2020 beperkt. Het Schadefonds hecht veel waarde aan klachtenregistratie en registreerde in 2020 twaalf klachten. Daarvan waren er zes ongegrond, drie gegrond en drie deels gegrond. De (deels) gegronde klachten hadden vooral betrekking op de bejegening aan de telefoon, de behandelduur van de aanvraag en formulering in brieven.

Bezwaren

Aanvragers die het niet eens zijn met de beslissing van het Schadefonds, kunnen bezwaar maken. Het Schadefonds behandelde in het afgelopen jaar 590 bezwaren. Van die bezwaren bleek 35% gegrond; de betreffende aanvragers ontvingen alsnog een toekenning. In ongeveer 45% van de gegronde bezwaren werd de aanvraag toegekend op basis van nieuw beschikbare informatie. Dit is bijvoorbeeld informatie over het letsel of over de omstandigheden van het misdrijf. Bij een bezwaarprocedure hoort vaak ook een hoorzitting. Normaal gesproken vindt de hoorzitting plaats op kantoor. In 2020 hebben, vanwege de coronamaatregelen, vrijwel alle hoorzittingen telefonisch plaatsgevonden (ambtelijk horen). Het Schadefonds heeft eind 2020 onderzoek gedaan naar de ervaringen van slachtoffers met het ambtelijk horen. De respondenten waren over het algemeen positief over het ambtelijk horen. Genoemde verbeterpunten, bijvoorbeeld op het gebied van verwachtingsmanagement en informatievoorziening, zijn doorgegeven aan de betrokken medewerkers en commissieleden.

Voorlichting

Door de coronacrisis konden er sinds het voorjaar van 2020 geen fysieke voorlichtingsbijeenkomsten plaatsvinden. Ketenpartners bleken hier, met de uitdagingen van het thuiswerken, in eerste instantie ook geen behoefte aan te hebben. Vanaf het najaar ontstond deze behoefte wel. Het Schadefonds heeft daarom de plannen voor digitale voorlichtingen naar voren gehaald. Inmiddels zijn er twee digitale voorlichtingen gegeven. Deze hadden de vorm van een webinar. Ook heeft het Schadefonds contact onderhouden met ketenpartners door medewerkers persoonlijk te informeren.

Aanvragen per misdrijfcategorie

Slachtoffers van diverse misdrijven kunnen bij het Schadefonds terecht. In 2020 ontving het Schadefonds de meeste aanvragen vanwege mishandeling (40 procent). De overige verdeling ziet er als volgt uit:

Pilot acuut seksueel geweld

De Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld is per 1 september 2020 in werking getreden. In 2020 ontving het Schadefonds 87 aanvragen voor deze regeling. 78 aanvragers ontvingen in 2020 een beslissing op hun aanvraag.

Subsidieregeling overvallen

Voor de Tijdelijke regeling stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen ontving het Schadefonds in het afgelopen jaar 165 aanvragen. Tegelijkertijd werden er voor deze regeling 164 beslissingen genomen door het Schadefonds.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven