Evaluaties en nieuw beleid

Er vonden in 2020 twee evaluaties plaats: de ZBO-evaluatie Wet schadefonds geweldsmisdrijven en de evaluatie van de uitbreiding naar Caribisch Nederland. Ook was er nieuw beleid. In 2020 startte het Schadefonds met de uitvoering van de Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld. Daarnaast bereidde het Schadefonds zich voor op de Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg.

ZBO-evaluatie

In juni 2020 werd de ZBO-evaluatie Wet schadefonds geweldsmisdrijven afgerond. De resultaten zijn positief. Uit de evaluatie blijkt dat het Schadefonds doelmatig en doeltreffend werkt. De rechtmatigheid en zorgvuldigheid van de verlening van beschikking worden als goed beoordeeld. Het overgrote deel van de slachtoffers voelt zich door het Schadefonds erkend als slachtoffer en ervaart de uitkering als een vorm van gerechtigheid. De werkprocessen zijn efficiënt ingericht.

De minister voor Rechtsbescherming benoemt in zijn beleidsreactie het doen van een financiële uitkering aan bepaalde slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven als de in de wet geformuleerde taak van het Schadefonds. Het doel van deze uitkering is het tegemoetkomen in de geleden schade. Daarmee (en ook door de burgergerichte wijze waarop het Schadefonds haar wettelijke taak uitvoert) wordt erkenning geboden aan slachtoffers. Met deze financiële tegemoetkoming draagt het Schadefonds bij aan het materiële herstel van het slachtoffer. Daarnaast ervaren slachtoffers de tegemoetkoming als een vorm van erkenning voor wat hen is aangedaan.

Een verbeterpunt is de rolverdeling tussen Commissie, bureau, opdrachtgever en eigenaar. Om deze rolverdeling te verduidelijken, werkt het Schadefonds in 2021 mee aan het opstellen van een relatiestatuut met de eigenaar en opdrachtgever.

Evaluatie Caribisch Nederland

In september 2020 heeft het Schadefonds de uitbreiding van de dienstverlening naar de BES-eilanden, die op 1 april 2019 in werking trad, geëvalueerd. In het eerste jaar (april 2019 - april 2020) ontving het Schadefonds 66 aanvragen. 54 aanvragers (83%) ontvingen een positieve beslissing. In totaal keerde het Schadefonds gedurende het eerste jaar een bedrag uit van € 217.866.

Diverse professionals (rechters, de politie, het OM en Bureau Slachtofferhulp) uit Caribisch Nederland zijn door het Schadefonds betrokken bij de evaluatie. Over de samenwerking met de medewerkers van het Schadefonds komen van alle partijen positieve reacties. De communicatie en samenwerking verlopen goed. Wel blijken er kleine verbeteringen mogelijk in de gemaakte afspraken. Het Schadefonds zal in 2021 daarom verschillende verbeteringen doorvoeren.

Tijdelijke vergoeding eigen risico acuut seksueel geweld

De Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld betreft een pilot voor slachtoffers van acuut seksueel geweld. Wanneer zij binnen zeven dagen medische of psychische zorg zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld, kunnen ze het eigen risico van de zorgverzekering vergoed krijgen. Zo hoeven zij niet zelf te betalen voor de ontvangen zorg.

De regeling is gestart op 1 september 2020. Ter voorbereiding heeft het Schadefonds diverse communicatiemiddelen ontworpen. Ook volgden medewerkers van de Centra Seksueel Geweld een online voorlichting met uitleg over de nieuwe regeling.

Voorbereiding regeling geweld in de jeugdzorg

De Tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg komt voort uit het onderzoek door Commissie De Winter. Daaruit bleek dat kinderen in de periode 1945-2019 regelmatig slachtoffer werden van geweld in de jeugdzorg. Ook bleek dat de overheid onvoldoende heeft gedaan om dit geweld te voorkomen. De tijdelijke regeling financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg loopt van 2021 tot 2022 en heeft als doel om met een financiële tegemoetkoming het leed van de slachtoffers te erkennen.

Het Schadefonds bereidde zich in 2020 voor op de invoering van deze regeling. Een interne projectgroep en een aantal commissieleden dachten met de ministeries mee over de inhoud van de regeling. Ook is het Schadefonds diverse samenwerkingsverbanden aangegaan. Deze hebben als doel om de slachtoffers te ontlasten tijdens de aanvraag. Bijvoorbeeld door het Schadefonds namens slachtoffers informatie op te laten vragen bij archieven of de raad voor de Rechtspraak. Daarnaast heeft het Schadefonds zich voorbereid door communicatiemiddelen te ontwikkelen en een team van juridisch behandelaars samen te stellen en in te werken.

Wijzigingen in de beleidsbundel en letsellijst

Er zijn in 2020 geen wijzigingen gedaan in de beleidsbundel en letsellijst. Wel zijn er wijzigingen voorbereid voor de beleidsbundel. Deze worden in 2021 gepubliceerd.

Fact 2020: nieuwe quickscan

Een mooie vertaling van het beleid naar de praktijk is onze vernieuwde quickscan. Dit instrument, waarmee websitebezoekers kunnen nagaan of het zinvol is een aanvraag te doen, is in 2020 geheel herzien. Door nieuwe vragen toe te voegen en adviezen gerichter te maken, krijgen bezoekers een duidelijker beeld van de kansrijkheid van hun aanvraag. De vernieuwde quickscan wordt begin 2021 op de website gepubliceerd.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven