Samenwerking

Het Schadefonds werkt samen met diverse ketenpartners. Ook in 2020 heeft het Schadefonds weer nieuwe werkafspraken kunnen maken met ketenpartners en contacten kunnen intensiveren.

Samenwerking met Slachtofferhulp Nederland

Slachtofferhulp Nederland is voor het Schadefonds een belangrijke doorverwijzer; het merendeel van de aanvragen komt binnen via Slachtofferhulp Nederland. Daarom is er nauw contact tussen de organisaties. In 2020 is er veel overleg geweest op verschillende niveaus. De training voor juridisch specialisten vond dit jaar plaats via een online platform in plaats van een bijeenkomst op locatie. Verder is er gestart met het uitwisselen van (anonieme) gegevens. Daarbij gaat het om cijfers over het aantal aanvragen en het type misdrijf, waarbij Slachtofferhulp Nederland de doorverwijzende partij was. Doel hiervan is om de samenwerking verder te optimaliseren.

Samenwerking met Nationale Politie

In 2020 heeft het Schadefonds regelmatig contact gehad met de Nationale politie. Allereerst zijn er verkennende gesprekken geweest om digitale gegevensuitwisseling te kunnen realiseren. Ook is er nauw contact geweest met Stichting Vergoeding schade Slachtoffers schietincident Alphen a/d Rijn (Stichting VSSA). Deze stichting is opgericht door de Nationale Politie. Stichting VSSA vergoedt de schade van slachtoffers van de schietpartij in winkelcentrum De Ridderhof in 2011. Het Schadefonds heeft met Stichting VSSA afspraken gemaakt voor verrekeningen. Wanneer slachtoffers eerder een tegemoetkoming ontvingen van het Schadefonds en nu een schadevergoeding krijgen van Stichting VSSA, wordt de eerdere tegemoetkoming ingehouden op de nieuwe schadevergoeding.

Samenwerking met Centra Seksueel Geweld

Vanwege de start van de Tijdelijke regeling vergoeding eigen risico zorgverzekering slachtoffers seksueel geweld heeft het Schadefonds de contacten met de Centra Seksueel Geweld geïntensiveerd. Deze tijdelijke vergoeding geldt immers voor slachtoffers die, na het meemaken van seksueel geweld, binnen zeven dagen hulp zoeken bij een Centrum Seksueel Geweld. Voor de Centra Seksueel Geweld is een relatiebeheerder aangewezen. Ook heeft het Schadefonds een webinar georganiseerd voor de Centra Seksueel Geweld. Na afloop ontvingen alle deelnemers een digitaal magazine met meer informatie over de tijdelijke regeling en de reguliere uitkering van het Schadefonds.

Samenwerking met het CJIB

Het convenant met het CJIB is in 2020 geëvalueerd. Hieruit bleek dat de samenwerking goed verloopt en da afspraken door beide partijen worden nagekomen. Het Schadefonds onderzoekt of er aanpassingen nodig zijn in het convenant, nu het Openbaar Ministerie steeds meer zaken afdoet met een strafbeschikking.

Samenwerking met ketenpartners via MijnSlachtofferzaak.nl

In 2020 is MijnSlachtofferzaak.nl beschikbaar gekomen voor slachtoffers. Dit slachtofferportaal is een gezamenlijk product van de Nationale Politie, Slachtofferhulp Nederland, het Openbaar Ministerie, het CJIB en het Schadefonds.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven