Feiten over het Schadefonds

Waar voldoet een complete aanvraag aan?

De volgende informatie is belangrijk voor een aanvraag. Per aanvraag kan de informatie verschillen, denk hierbij aan:

 • Kopie identiteitsbewijs en bankgegevens
 • Kopie van aangifte of proces-verbaalnummer (of als deze gegevens niet bekend zijn: informatie over het contactmoment met de politie)
 • Als er geen aangifte of melding is gedaan: beschrijving van het misdrijf
 • Parketnummer (als er een strafzaak tegen de verdachte loopt of is geweest)
 • Medische informatie over het lichamelijk en/of psychisch letsel
 • Eventueel een eigen beschrijving van het lichamelijk en/of psychisch letsel
 • Namen en contactgegevens van de professionals waarmee aanvragers contact hadden, zoals een rechercheur mensenhandel of een medewerker inspectie SZW
 • Informatie over de gevolgen voor het slachtoffer, zoals het verblijf in een geheime opvang, een verhuizing of Aware-knop
 • Beslissingen van de rechtbank met informatie over het misdrijf, bijvoorbeeld een gesloten plaatsing of ondertoezichtstelling
 • Informatie van de IND en inspectie SZW

Kansrijke aanvragen

Hoe meer objectieve informatie we ontvangen, hoe beter we de aanvraag kunnen beoordelen. Informatie is voor ons objectief als de informatie afkomstig is uit onafhankelijke en onpartijdige bronnen (andere bronnen dan het slachtoffer zelf.) Het is belangrijk dat deze bronnen betrouwbaar zijn. Voorbeelden zijn: proces-verbalen van de politie, een (uitgewerkt) vonnis of een verslag van een rechtzitting of informatie van de IND of inspectie SZW.

De volgende informatie is vaak niet voldoende:

 • Alleen een eigen verklaring van het slachtoffer
 • Alleen getuigenverklaringen die lang na het misdrijf zijn afgelegd of die niet bij de politie zijn afgelegd
 • In geval van meerderjarigen: alleen medische informatie

Welke informatie een aanvraag kan ondersteunen, leest u ook in onze beleidsbundel.

Gratis hulp bij aanvraag door Slachtofferhulp Nederland

Slachtoffers kunnen een aanvraag per post indienen, of online in een goed beschermde webomgeving. Slachtofferhulp Nederland biedt gratis hulp aan slachtoffers bij het invullen van het aanvraagformulier. Op elk kantoor van Slachtofferhulp Nederland werken zogeheten schadefondsspecialisten. Deze medewerkers weten precies welke stukken nodig zijn om een aanvraag zo kansrijk mogelijk te maken. Zij kunnen de casus ook voorleggen aan de relatiebeheerder mensenhandel.

De hoogte van de tegemoetkoming

Het Schadefonds gebruikt zes letselcategorieën, waaraan vaste (oplopende) bedragen zijn gekoppeld. De ernst van het opgelopen letsel en de omstandigheden waaronder het geweldsmisdrijf is gepleegd bepalen welke letselcategorie van toepassing is. De letsellijst geeft een indicatie welk letsel (psychisch en/of lichamelijk) als ernstig wordt beschouwd en welke uitkering hierbij past. De beleidsbundel is een andere belangrijke leidraad voor de juridische behandelaars van het Schadefonds.

Quickscan

Mensenhandel is strafbaar gesteld in artikel 273f van het Wetboek van Strafrecht. Er zijn er veel gedragingen denkbaar die hieronder kunnen vallen. Duidelijke vormen van mensenhandel zijn: seksuele uitbuiting, arbeidsuitbuiting en criminele uitbuiting. Ook is er nog een groot grijs gebied. De strafbaarstelling van mensenhandel is allesbehalve uitgekristalliseerd. Dit kan de beoordeling van een aanvraag complex maken. Soms is het lastig voor professionals om in te schatten wanneer een slachtoffer een aanvraag kan indienen. Bij twijfel kan de quickscan op de website helpen of een casus kan worden voorgelegd aan de relatiebeheerder

Gemak: digitaal aanvragen

Slachtoffers die hun aanvraag digitaal indienen kunnen de voortgang volgen via het Schadefondsportaal. Ook kunnen zij hier aanvullende documenten uploaden, zoals een kopie van de aangifte of een medisch rapport. Dit kan door in te loggen met DigiD.

Liever niet digitaal? Dan is het ook mogelijk om de aanvraag per post in te dienen. Op de website van het Schadefonds vindt u alle aanvraagformulieren.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2021 Schadefonds Geweldsmisdrijven