2018 in cijfers


Aanvragen

De eerste vijf maanden ontvingen we minder aanvragen dan verwacht. Door vanaf de zomer extra voorlichting te geven bij verschillende instanties, vooral bij Slachtofferhulp Nederland, liep het aantal aanvragen vanaf oktober weer goed op. Helaas hebben we niet het beoogde aantal nieuwe aanvragen gehaald.

Beslissingen

Het aantal beslissingen lag op 8.070. Een lichte daling ten opzichte van 2017, maar nog steeds een stijging ten opzichte van 2016, toen dit aantal 7.091 bedroeg. In meer dan 70% van de gevallen leidt een aanvraag tot een financiële tegemoetkoming.

Uitgekeerde bedragen

In totaal werd in 2018 20 miljoen euro uitgekeerd. Het gemiddelde uitgekeerde bedrag lag op bijna 4.000 euro, wat nagenoeg gelijk is aan 2017.

Ontvangsten CJIB 2018
€ 1.028.728

Verrekeningen via het CJIB vinden plaats als een slachtoffer een financiële tegemoetkoming krijgt van het Schadefonds en via het CJIB een schadevergoeding, die is opgelegd aan de dader.

Bureaukosten 2018
€ 6.696.448

De totale kosten van de bedrijfsvoering van het Schadefonds in 2018.

Klachten

Klachten kunnen gaan over bijv. dienstverlening of bejegening. Er kwamen 20 klachten binnen. Hiervan werden 15 ongegrond verklaard en 4 gegrond. Van een klacht loopt de behandeling nog.

Bezwaren

Mensen die het niet eens zijn met de beslissing op hun aanvraag, kunnen bezwaar indienen. In 2018 ontving het Schadefonds 562 bezwaarschriften, dit is iets minder dan 7 procent van het aantal beslissingen. Van dit aantal zijn 324 bezwaren ongegrond verklaard. Dit is 54% van het totaal aantal bezwaren. Als bezwaren gegrond werden verklaard, was dat meestal doordat er bij de hoorzitting nieuwe informatie beschikbaar kwam over de toedracht of de omstandigheden van het misdrijf. Soms kwam er ook meer informatie over het letsel beschikbaar of bleek dit ernstiger te zijn. Hierdoor kan een beoordeling anders uitvallen.

Voorlichting
2018

In 2018 werd 70 keer voorlichting gegeven bij diverse organisaties. Indeling naar achtergrond:


Toekenningen
misdrijf categorie

Het Schadefonds ontvangt de meeste aanvragen voor mishandeling (34%). Indeling naar categorie misdrijf:

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven