Samenwerking

Met voorlichting en relatiebeheer wilden we de relatie met onze ketenpartners verder verstevigen en uitbouwen waar mogelijk. Hiervoor is, door de uitgestelde inwerkingtreding van de wet Affectieschade, in de eerste helft van 2018 minder aandacht geweest. In de laatste vier maanden is dit echter deels ingehaald. De instroom nam hierdoor flink toe, al bleek deze niet voldoende om de eerdere achterblijvende aanvragen in te lopen.

Slachtofferhulp Nederland

Het Schadefonds maakt veel gebruik van doorverwijzing door ketenpartners. Slachtofferhulp Nederland is hiervan de belangrijkste. Ongeveer 60% van de aanvragen vindt plaats op hun doorverwijzing.

Het convenant dat tussen beide organisaties is afgesloten werd geëvalueerd en er is een gezamenlijk MT geweest met Slachtofferhulp Nederland. Door cijfers van beide organisaties te vergelijken willen we de samenwerking in dienstverlening aan slachtoffers verder verbeteren. Ook verzamelden we cijfermateriaal dat specifiek is voor de instroom vanuit Slachtofferhulp Nederland. Dit hebben we gezamenlijk met hen geanalyseerd.

In 2017 onderzochten we ook of het zinvol was om het afhandelen van algemene telefonische vragen niet meer door het Schadefonds zelf, maar door de Centrale Service Lijn van Slachtofferhulp Nederland te laten doen. Dit bespraken we in 2018 waarbij we tot de conclusie kwamen dat het niet zinvol was om dit uit te voeren. Er bleken te weinig telefoontjes binnen te komen met algemene vragen die Slachtofferhulp zelf kon beantwoorden. Doorverbinden naar het Schadefonds zou dan toch vaak noodzakelijk zijn – het behouden van een eigen nummer komt de dienstverlening aan slachtoffers duidelijk meer ten goede.

Verrekenen met CJIB

Goede dienstverlening en ondersteuning van het slachtoffer wordt nog beter door vlotte samenwerking met en doorverwijzing naar andere instanties, keten- of netwerkpartners. Vanuit deze drijfveer is het Schadefonds structureel met de ketenpartners op zoek naar een betere samenwerking.

We werken er voortdurend aan om de verrekening met het CJIB te laten gebeuren op een manier die zo min mogelijk belastend is voor het slachtoffer. In dit kader vonden in 2018 twee werkbezoeken plaats tussen het Schadefonds en CJIB. Hierbij zijn nadere afspraken gemaakt om relevante informatie voor beide partijen eenvoudiger uit te wisselen. Het convenant met CJIB dat we in 2018 evalueerden, is aangepast en wordt begin 2019 opnieuw ondertekend.

Samenwerking met jeugdbescherming en organisaties voor slachtoffers huiselijk geweld

Het Schadefonds wil graag de samenwerking verbeteren met organisaties die werken met slachtoffers van huiselijk geweld. Het aantal aanvragen uit deze hoek is minder dan er op basis van cijfers te verwachten is. Met goede samenwerking kunnen we deze slachtoffers beter bereiken. Daarom hebben we een relatiebeheerder aangewezen voor deze organisaties. Per september 2018 zijn er ook twee stagiaires gestart, een bij het Schadefonds en een bij Jeugdbescherming West. Samen werken zij aan verbetering van de onderlinge communicatie tussen Jeugdbescherming West en het Schadefonds. Er zijn al meerdere aanvragen ingediend waaraan we een uitkering konden toekennen.

Aansluiten bij ketenbreed slachtofferportaal

Vanuit het ministerie van JenV wordt een ketenbreed digitaal portaal voor slachtoffers ontwikkeld. Het Schadefonds onderschrijft dit initiatief van harte en heeft dan ook meegewerkt aan de voorbereidingen in het afgelopen jaar.

Opstart Relatiebeheer

Een van de doelen voor 2018 was om onze bekendheid te verhogen en bij de partners inzichtelijk te maken wat het Schadefonds voor slachtoffers kan betekenen. Hiervoor zijn we een programma voor relatiebeheer gestart richting de keten- en netwerkpartners (politie, GGZ en organisaties voor jeugd en huiselijk geweld). Voor diverse doelgroepen wordt elk een relatiebeheerder aangesteld. In dit kader gaan we ook gebruik maken van een CRM-systeem, een beproefd hulpmiddel om relaties effectief te kunnen benaderen: zo kunnen we op maat voorlichting geven, afgestemd op hun achterban.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven