Werken aan nieuw beleid

Veel werk werd dit jaar verricht in het kader van twee belangrijke uitbreidingen van het werk van het Schadefonds. Er werden voorbereidingen gedaan om een nieuwe doelgroep, nl. die van naasten van slachtoffers, te kunnen bedienen. Ook de implementatie van het Schadefonds in Caribisch Nederland (Bonaire, St. Eustatius en Saba) werd voorbereid.

Voorbereiding implementatie affectieschade

In 2018 hebben we de implementatie van twee belangrijke aanstaande wetswijzigingen voorbereid. Het gaat om de uitbreiding van de doelgroep naasten van slachtoffers met ernstig en blijvend letsel als gevolg van een geweldsmisdrijf. Zij kunnen vanaf 1 januari 2019 een aanvraag indienen voor een uitkering voor zogeheten affectieschade. Er is veelvuldig overleg geweest met verzekeraars over de samenwerking tussen het Schadefonds en de verzekeraars.

Voorbereiding implementatie
Caribisch Nederland

Een andere wetswijziging betreft de inwoners van Bonaire, St. Eustatius en Saba. Zij kunnen naar verwachting in de eerste helft van 2019 gebruik gaan maken van het Schadefonds. Het beleid dat we gaan uitvoeren is vastgesteld. Hiervoor is in 2018 een voorstel naar het ministerie gegaan over de hoogte van de bedragen. Ook werd gewerkt aan de voorbereiding van de uitbreiding van de Subsidieregeling overvallen naar deze eilanden.

In december 2018 gingen vier medewerkers van het Schadefonds op werkbezoek naar Bonaire. Ze gaven training aan de medewerkers van Bureau Slachtofferhulp van de drie eilanden. Daarnaast was er veelvuldig overleg met vele professionals van o.m. het OM, de politie en de Voogdijraad, en met professionals van medische diensten zoals het Zorgverzekeringskantoor en Mental Health Caribbean. Ook zijn er voorbereidingen getroffen voor het opstellen en afsluiten van de convenanten.

Overig beleid

Verlengd:


Pilot Slachtofferschap mensenhandel

Per 1 januari 2018 is de pilot van start gegaan om de aannemelijkheid van het slachtofferschap van mensenhandel te beoordelen. De pilot heeft als doel om na te gaan of de commissie slachtofferschap mensenhandel daadwerkelijk de aannemelijkheid van slachtofferschap kan beoordelen. Na onderzoek brengt de commissie een deskundigenbericht uit waarin staat of de commissie het aannemelijk acht dat een persoon slachtoffer is van mensenhandel. De pilot was ook bedoeld om te onderzoeken of het deskundigenbericht toegevoegde waarde heeft voor betrokken partijen zoals IND, opvanginstellingen en slachtoffers.

De commissie aannemelijkheid slachtofferschap mensenhandel had op 31 december 2018 het afgesproken aantal van 50 aanvragen ruimschoots ontvangen: het waren er zelfs 73. In 2018 heeft een interne evaluatie plaatsgevonden en is een bijdrage geleverd aan de externe evaluatie die in de loop van 2019 wordt afgerond.

Aangezien nog niet alle aanvragen inhoudelijk zijn afgehandeld, is deze tijdelijke regeling verlengd voor een half jaar, tot 1 juli 2019.

Afgerond:


Tijdelijke regelingen seksueel misbruik jeugdzorginstellingen en pleeggezinnen

Alle zaken die voor sluiting van de regelingen in 2017 waren ingediend zijn behandeld. Er lopen momenteel nog enkele zaken van deze tijdelijke regeling in beroep. De uitkeringen die werden gedaan in 2018 kwamen ten laste van het reguliere uitkeringsbudget. Totaal uitkering tijdelijke regeling 2018 bedraagt: € 67.000.

Voor de afhandeling van zaken in het kader van deze regeling plus Statuutzaken, is er een extra budget voor de bureaukosten ontvangen van € 156.000. Dit was voldoende om de personeelskosten te betalen die de behandeling van deze aanvragen met zich meebracht.


Cijfers 2018


Verlenging Subsidieregeling preventie overvallen

Momenteel vindt de voorbereiding van de verlenging van de Subsidieregeling overvallen plaats. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke uitbreiding naar Caribisch Nederland (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) en het gaan toekennen van subsidie op basis van een offerte. Een ander idee is om ook maaltijd- en pakketbezorgers binnen de juridische reikwijdte van de regeling te laten vallen.

Samenwerking Rotterdam bij overvalregeling

Vanaf juli ging het Schadefonds een pilotsamenwerking aan met de stadsmariniers van de gemeente Rotterdam. Doel hiervan was om ondernemers tegemoet te komen in het voorschieten van preventieve maatregelen. Dit naar aanleiding van signalen uit de gemeenten Amsterdam en Rotterdam dat kleinere ondernemers steeds vaker niet in staat zijn om de kosten voor preventieve maatregelen zelf voor te schieten. De pilotsamenwerking betekent dat de gemeente Rotterdam de kosten voor de preventieve maatregel voor de ondernemer betaalt. Na het indienen van de subsidieaanvraag door het slachtoffer - al dan niet met hulp het nazorgteam van de gemeente Rotterdam - maakt het Schadefonds het toegekende subsidiebedrag over naar de gemeente Rotterdam. De behandeling van deze aanvragen verliep goed.

Voorstellen aan het ministerie

Slachtoffers in het buitenland - Het Schadefonds heeft een voorstel aan het ministerie van JenV gedaan over de dienstverlening van het Schadefonds aan Nederlanders die in het buitenland slachtoffer worden.

Permanente regeling openlijk geweld - Het Schadefonds deed ook een voorstel aan het ministerie van JenV over een permanente regeling voor schadevergoeding bij incidenten van openlijk geweld. Dit naar aanleiding van de evaluatie van de ‘regeling Haren’, een tijdelijke regeling voor het tegemoetkomen in de schade bij openlijk geweld naar aanleiding van de rellen in Haren.

Fact 2018


Voorbereiden behandelen aanvragen bij een eventuele terroristische aanslag

Het Schadefonds heeft een draaiboek en beleid opgesteld voor het geval er in Nederland een terroristische aanslag plaatsvindt. Er is een team ingericht met medewerkers die na een mogelijke aanslag de aanvragen in behandeling nemen. Eind van het jaar is tijdens een simulatie geoefend met het team, het draaiboek en het beleid. Daaruit kwamen verschillende punten, organisatorisch en inhoudelijk, waarop we het draaiboek en het beleid verder kunnen verbeteren.

Fact 2018


Vaststellen Meerjaren-agenda


In 2018 stelden we een Meerjarenagenda vast. Dit is een roadmap tot 2022, die onze doelen en ambities voor de komende jaren weergeeft. Onze maatschappelijke opgave staat aan de basis van die doelen en ambities. De Meerjarenagenda geeft ook invulling aan de resultaten die het ministerie van JenV wil bereiken met het slachtofferbeleid.

De agenda laat zien dat onze ambities hoog zijn. Wij zien nog steeds veel ruimte om de slachtoffers die aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming beter te bereiken. Daarnaast willen we erkenning bieden aan slachtoffers die een aanvraag hebben ingediend. Dit doen we door hun aanvragen zorgvuldig, spoedig en onafhankelijk te behandelen. In de Meerjarenagenda staan verschillende acties benoemd die hieraan invulling gaan geven.

Belangrijkste wijzigingen in beleidsbundel en letsellijst

Wijzigingen letsellijst


Letsel van aangezichtsschedel
een fractuur van de voorwand kaakholte zonder operatieve behandeling is nu opgenomen onder categorie 1.

‘ontsierende scheefstand van de neus’ is aangepast: het moet gaan om duidelijk zichtbare scheefstand van de neus of aanhoudende klachten ten gevolge van een fractuur van de neus (categorie 1).

‘fracturen aangezichtsschedel met blijvende ontsiering van het gelaat’ is aangepast: het moet gaan om fracturen aangezichtsschedel met blijvende anatomische veranderingen van het gelaat (niet-zijnde een duidelijk zichtbare scheefstand van de neus) (categorie 3).

‘tussenschot’ aangepast in ‘neus’. Een scheef tussenschot betekent namelijk niet per definitie een scheve, ontsierende neus.

Voorondersteld letsel in geval van waarneming

Er blijkt geen wettelijke grondslag voor een uitkering voor psychisch letsel door waarneming van het overlijden van een naaste door een schulddelict. Daarom is dit punt uit de letsellijst gehaald.

Wijzigingen beleidsbundel


In 2018 waren er geen inhoudelijke beleidswijzigingen, alleen tekstuele. De belangrijkste:

Overschrijding indieningstermijn

Als een slachtoffer een aanvraag te laat indient, wordt in bepaalde gevallen de aanvraag toch in behandeling genomen. Dit komt voor als kan worden onderbouwd dat het slachtoffer door lichamelijke of psychische klachten niet eerder in staat was de aanvraag in te dienen. Bijvoorbeeld als het te confronterend was om alles op papier te zetten. Speciaal voor deze gevallen is een tekst toegevoegd.
Wat wel zo is: hoe langer geleden het misdrijf plaatsvond, hoe lastiger het is om stukken zoals het proces-verbaal, te achterhalen. Dit kan leiden tot een afwijzing van de aanvraag. Ook hiervoor is een nieuwe tekst toegevoegd.

Slachtoffer met meerdere letsels

Hier staat nu expliciet vermeld dat bij minstens drie fysieke verschillende letsels die in dezelfde letselcategorie vallen, de categorie met één wordt verhoogd. Dit is ook aangepast in de letsellijst op pagina 1.

Overgangsbeleid aanvullende aanvragen

Een aanvullende aanvraag wordt in principe behandeld volgens het beleid dat geldt op het moment van indiening. Sommige aanvullende aanvragen zouden dan onder het all-in beleid vallen, dat geldt vanaf half oktober 2014. Hierin staan echter nieuwe letselcategorieën waarin ook eventueel materiële schade is verwerkt. Dit terwijl het slachtoffer materiële schade in zijn eerste aanvraag – die nog onder het oude beleid viel - apart uitgekeerd heeft kunnen krijgen. Om dit te voorkomen is een nieuwe tekst opgenomen, waarin staat dat een aanvullende uitkering in dergelijke gevallen alleen nog mogelijk is voor immateriële schade.

Erkenning geeft kracht. Samen betrokken.

© Copyright 2019 Schadefonds Geweldsmisdrijven